PRIVATUMO POLITIKA dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos

Mes, UAB Work by team inhouse logistics, juridinio asmens kodas 304447884, PVM mokėtojo kodas LT100013370710, adresas Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT–44307 Kaunas, Tel. Nr. +370630 17775 . El. paštas info@workbyteam.lt (toliau – Įmonė), esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Gerbiame visų savo klientų, partnerių ir paslaugų teikėjų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ),  ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintų Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatų, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) bei kitų duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymų.

Perskaitę šią Privatumo politiką dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

 1. Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių – vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Pardavėjo klientas, kurio asmens duomenys yra renkami Pardavėjo.
  • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję ir jo paties Pardavėjui pateikti ir surinkti (gauti) asmens duomenys.
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, t.y. duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  • Duomenų valdytojas – UAB Work by team inhouse logistics, juridinio asmens kodas 304447884, PVM mokėtojo kodas LT100013370710, adresas Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT–44307 Kaunas, Nr. +37063017775, El. paštas info@workbyteam.lt.
  • Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant interneto svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
  • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų
 1. Kokiais tikslais tvarkome jūsų duomenis?
  • Paslaugų teikimo mūsų klientams tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims: surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus į pateiktus darbo pasiūlymus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams, Jūsų ar Jūsų darbdavio prašymu ir su Jūsų sutikimu suteikti Jums karjeros konsultacijas, įvertinti Jūsų kompetencijas, organizuoti ir vykdyti mokymus.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo partneriams bei klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis ir jokiu kitu tikslu, išskyrus su mumis sudarytos sutarties vykdymui, neatskleisti Jūsų duomenų.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkome, kol Jums teikiama paslauga. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi teikiant paslaugas kitiems asmenims, gavę Jūsų sutikimą, tvarkome Jūsų asmens duomenis 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos. Toks terminas nustatytas atsižvelgiant būtent į mūsų teikiamų paslaugų Jums ir mūsų partneriams pobūdį – paslaugų teikimas (tarpininkavimas, konsultavimas) darbo rinkoje ir su darbo teisiniais santykiais (įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimo ar kompetencijos kėlimo klausimus) susijusiais klausimais.

 • Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo kandidatūrą, o taip pat ir duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.

Informuojame Jus, kad bet kuriuo metu, Jums persigalvojus, pasikeitus aplinkybėms ar priėmus sprendimą nebekandidatuoti į atitinkamą pasiūlymą dėl darbo pas mūsų partnerius, Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo ir (ar) valdymo bei saugojimo, apie tai informuodami mus raštu.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginė rinkodara vykdoma tik turint išankstinį Jūsų, kaip mūsų kliento (tiek fizinio, tiek juridinio asmens), sutikimą ir vadovaujantis ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis (siunčiami naujienlaiškiai, darbo pasiūlymai bei kita su mūsų paslaugų teikimu susijusi informacija, siunčiama el. paštu ir (arba) prašymas išsakyti nuomonę dėl teikiamų paslaugų kokybės, siekiant tobulinti, gerinti paslaugų kokybę). Tiesioginės rinkodaros priemonės bus taikomos tik gavus aiškų klientų sutikimą.

Šiuo tikslu mes tvarkome vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą; Bendrovės valdomų interneto svetainių lankytojų duomenis, susijusius su naudojimusi tokiomis svetainėmis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkysime ir saugosime 2 (du) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.

 • Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti mūsų interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetaine gautus Jūsų asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 4 dalyje.

 • Kandidatų atrankos į Įmonės siūlomas darbo vietas Įmonėje tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu Jūsų pateiktus ir surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių rekomendacijų, visuomenės informavimo priemonių, viešai prieinamos informacijos, valstybinių įstaigų ir (ar) organizacijų įstatymų nustatyta tvarka teikiama informacija ir kt.).

Jei Jūsų duomenis gausime iš kitų šaltinių, gautus duomenis tvarkysime ir saugosime tik gavę Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu ir 5 (penkerių) metų laikotarpiu.

 • Kandidatų dirbti Įmonėje duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai mūsų Įmonėje, į kurią Jūs teikėte savo kandidatūrą ir duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų Įmonės poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinkami siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenims ir saugome juos tokį patį terminą, kaip kad nurodyta 2.1. punkte.

 • Sutarčių vykdymo tikslu. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį su Įmone ar sutarties, sudarytos tarp kliento ar tiekėjo, kurį atstovauja duomenų subjektas, ir Įmonės, vykdymo metu ar duomenų subjektas, pats būdamas potencialiu klientu ar tiekėju, siekia sudaryti sutartį su Įmone ar sutarties, sudarytos su duomenų subjektu, vykdymo metu.
 • Įmonės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis. Savo darbuotojų asmens duomenis tvarkome Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apraše nustatyta tvarka ir Įmonėje saugome 50 (penkiasdešimt) metų, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100, dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jums davus sutikimą, Jums atšaukus sutikimą ar pasibaigus sutikimo galiojimo terminui Jūsų asmens duomenys toliau nebetvarkomi ir nebesaugomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius mūsų reikalavimus.

Jokiais kitais su aukščiau išvardintais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome ir nesaugome.

 1. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?
  • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
   • Kai Jūs pateikiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
   • Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto svetaine, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.
   • Kai Jūsų asmens duomenis renkame iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui darbo paieškos portalų, kuriuose Jūs patalpinote savo gyvenimo aprašymą (CV), socialinių tinklų, pvz. LinkedIn ir (ar) Facebook ir pan., kuriuose Jūs viešai skelbiate informaciją apie save.
   • Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių, Jūsų pateiktų rekomendacijų, įdarbinimo agentūrų).
 1. Kaip mes naudojame slapukus?
  • Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
  • Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: unikalus sesijos ID numeris, naršymo duomenys, informacija apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius, apsilankymo svetainėje statistika, trukmė, naršyklės informacija, lankytojo parinkčių sąrašas, pradžios laikas ir kt.
  • Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
   • kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu);
   • naudojimosi interneto svetainėmis analizei;
   • kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
   • paslaugų plėtrai ir tiksliniam rinkodaros orientavimui.
  • Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).
  • Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:
   • techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
   • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
   • analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
   • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
   • socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.
  • Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
   • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
   • svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
   • išreikšdami sutikimą registracijos svetainėse metu.
  • Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
  • Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.
  • Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia: https://wwww.facebook.com/policy.php (Facebook).
 1. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?
  • Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Jūsų asmens duomenis galime pateikti kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus įstatymų nustatyta tvarka.
  • Jūsų asmens duomenis, šio sutikimo pagrindu, mes perduosime mūsų klientams – darbdaviams. Kadangi būtent toks ir yra Įmonės teikiamų paslaugų pobūdis – paslaugų teikimas darbo rinkoje ir su darbo teisiniais santykiais susijusiais klausimais. Todėl kartu su mumis darbdaviai bus Jūsų asmens duomenų valdytojai. Be to, Jūsų asmens duomenis mes galėsime perduoti kitiems juridiniams asmenims. Tokiais juridiniais asmenimis gali būti, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjai, mokesčių susigrąžinimo paslaugų, įdarbinimo ir personalo atrankos, personalo nuomos ar bendrovės vertinimo paslaugų teikėjai, valstybinės institucijos ir panašiai. Atitinkamai pažymime, kad su visais susijusiais partneriais pasirašytos bendradarbiavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutartys, kuriose numatyta, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir tik vadovaujantis galiojančiais Jūsų asmens duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktų reikalavimais.
  • Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums nustatytais tikslais.
 1. Kiek laiko mes saugome jūsų asmens duomenis?
  • Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ir saugosime ne ilgiau nei 5 (penkis) metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Po 5 (penkių) metų, gavus atskirą Jūsų sutikimą, pratęsime Jūsų duomenų saugojimo terminą dar 5 (penkiems) metams. Jei Jūs, bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 (dešimt) metų nuo šio sutikimo gavimo dienos.
  • Privatumo politikos 2 dalyje atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.
 1. Išorinės svetainės
  • Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias, kitų internetinių svetainių privatumo politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.
 1. Jūsų teisės ir kaip jomis pasinaudoti
  • Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal Reglamentą (BDAR) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
   • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
   • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
   • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
   • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
   • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
   • reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
   • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
  • Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
   • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
   • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
   • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  • Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
  • Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
  • Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 8.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
  • Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
  • Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
 1. Kur Jūs galite kreiptis?
  • Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis: el. paštu info@workbyteam.lt arba adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT–44307
  • Kiekvienas duomenų subjektas bet kada turi teisę apskųsti Įmonės vykdoma jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. +370 5 2712804, faks. +370 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt, www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti duomenų subjektus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus. Gerbiame kiekvieno kliento interesus, todėl siekiame vadovaujantis galiojančiu reglamentavimu saugoti ir niekam, nesant tam įstatyminio pagrindo, neatskleisti mūsų klientų asmens duomenų.
 1. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?
  • Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad ši Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ir atnaujinama. Mūsų interneto svetainėje workbyteam.lt visuomet rasite aktualią jos versiją.
Pradėkite karjerą Vokietijoje!